Regulamin Serwisu internetowego

Regulamin Serwisu internetowego

 

Świadczenie usług cyfrowych za pośrednictwem serwisu internetowego https://signsafe.app (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) jest realizowana przez SIGNSAFE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku (80-416) przy al. Gen. Józefa Hallera 134/197, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000742005, posiadającej NIP: 1182178080 oraz REGON: 380903532 (zwaną dalej: „Usługodawcą”). Usługodawca, w ramach Serwisu Internetowego świadczy również nieodpłatne usługi drogą elektroniczną na zasadach i w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Kontakt ze Usługodawcą możliwy jest:

a) poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: info@signsafe.app

I.     Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient składający Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy za Usługę.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dokument – plik elektroniczny wprowadzony do Serwisu przez Użytkownika, który z chwilą złożenia podpisu elektronicznego wyraża oświadczenie woli podpisującego o określonej treści wobec stron w nich wskazanych lub stron które brały udział w jego podpisaniu.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia w Serwisie Internetowym lub na rzecz której Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Serwisu.
 7. Konto – wydzielona przez Usługodawcę dla danego Klienta przestrzeń w Serwisie Internetowym, w ramach której Klient może dokonywać określonych czynności w ramach Serwisu. Korzystanie z Konta umożliwia korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 8. Produkt – prezentowana w Serwisie Usługa cyfrowa, która może być przedmiotem Zamówienia i Umowy.
 9. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Serwisu.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.
 12. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w ramach Serwisu prowadząca do założenia Konta przez Klienta.
 13. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy w domenie https://signsafe.app/ za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną,
 14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej prezentowane w Serwisie, mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy.
 15. Umowa – umowa o udostępnienie Produktów lub świadczenie Usług zawarta na odległość między Usługodawcą a Klientem na zasadach określonych Regulaminem.
 16. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 20. Użytkownik – osoba fizyczna, która działa w imieniu własnym lub na rzecz Klienta, dokonując czynności w Serwisie,
 21. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Usługodawcy przez Klienta świadczące o zamiarze zawarcia Umowy, określające przede wszystkim liczbę i rodzaj Produktów i Usług cyfrowych spośród Produktów prezentowanych w Serwisie.

 

II.   Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania Umowy, a także zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mieli możliwość korzystania ze Serwisu Internetowego, tj. dokonywania wszelkich czynności prowadzących do zapoznania się z treścią Serwisu bądź dokonywania innych czynności określonych Regulaminem, przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego stanowią:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. standardowe oprogramowanie i system operacyjny Windows 10, macOS 10.15 (Catalina) lub nowsze, Linux (Ubuntu 18.04. lub nowsze),
  3. Microsoft Edge w wersji 111 lub nowszej, Chrome w wersji 113 lub nowszej, FireFox 112 lub nowszej, Opera w wersji 97 lub nowszej lub Safari w wersji 16 lub nowszej,
  4. włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce,
 4. Do korzystania z Treści i Usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
  1. dostęp do Internetu,
  2. dowolny aktualny system operacyjny Windows 10, macOS 10.15 (Catalina) lub nowsze, Linux (Ubuntu 18.04. lub nowsze),
  3. Microsoft Edge w wersji 111 lub nowszej, Chrome w wersji 113 lub nowszej, FireFox 112 lub nowszej, Opera w wersji 97 lub nowszej lub Safari w wersji 16 lub nowszej,
  4. aktywne konto poczty e-mail,
  5. w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub.
 5. W celu złożenia Zamówienia, a także korzystania z niektórych Usług w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe.

III. Prawa i obowiązki

 1. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z Usług, o których mowa w pkt. IV i V Regulaminu, treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  4. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia

 

IV.  Ogólne warunki świadczenia usług, usługa Konta

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi założenia Konta w Serwisie Internetowym. W celu założenia Konta Klient dokonuje Rejestracji polegającej na uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe dostępnych w ramach interaktywnego formularza rejestracyjnego prezentowanego na stronie Serwisu i wysłaniu tego formularza do Usługodawcy za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Usługodawca wysyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej link aktywacyjny niezbędny do zakończenia procesu zakładania Konta. Klient potwierdza swoją tożsamość oraz chęć założenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny odsyłający go do stron Serwisu. Aktywacja Konta jest niezbędna do udostępnienia pełnej funkcjonalności Konta i świadczenia Usług na rzecz Klienta w jego ramach.
 3. Po założeniu Konta, Usługodawca udostępnia Klientowi w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego możliwość skorzystania z pełnej wersji Serwisu. Skorzystanie z darmowego okresu próbnego możliwe jest tylko dla nowych Klientów.
 4. Usługa prowadzenia Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez przesłanie Usługodawcy stosowanego żądania na adres info@signsafe.app.

 

V.   Szczególne warunki świadczenia Usługi

 1. Usługodawca świadczy usługę polegającą na umożliwieniu Klientom składania oświadczeń woli w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz innych podmiotów poprzez złożenie przez Klienta odręcznego popisu pod treścią oświadczenia woli i utworzeniu na tej podstawie podpisu elektronicznego zgodnego z eIDAS na wybranym Dokumencie
 2. W celu umożliwienia naniesienia podpisu za pomocą Serwisu, Użytkownik dodaje za pomocą Konta dokument zapisany w formacie PDF ­ w formacie A4 z zablokowaną możliwością edycji dokumentu. Za pomocą Serwisu nie jest możliwie podpisywanie dokumentów zapisanych w innym formacie.
 3. Użytkownik może wskazać innych Użytkowników lub podmioty nieposiadające Konta w Serwisie, które będą mogły otrzymać dostęp do treści Dokumentu. W przypadku udostępnienia osobie nieposiadającej Konta w Serwisie będzie miała ona możliwość odręcznego podpisania dokumentu jedynie po założeniu Konta w Serwisie. W przypadku, w którym dopuszcza się podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, Użytkownik wprowadzając do Serwisu dane takiej osoby musi posiadać niezbędne zgody na przekazanie tych danych oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowość oraz zgodność z prawem ich przekazania.
 4. Dokumenty dodane przez Klienta do systemu będą przechowywane w ramach jego Konta w sposób umożliwiający dostęp do ich treści w trakcie trwania subskrypcji oraz co najmniej w ciągu 1 miesiąca od jej zakończenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę dokumentów znajdujących się na koncie użytkownika wynikającą z działania stron trzecich tj. w szczególności awarii zewnętrznych dostawców usług powiązanych ( Hostingodawców, licencjonowdawców, usługobiorców, dostawców usług sieciowych, operatorów komórkowych, błędów programistycznych, innych), ataków hakerskich, zdarzeń określanych jako siła wyższa. Ze względu na występujące ryzyka serwis zaleca swoim użytkownikom dokonania dodatkowej kopii danych na zewnętrznych nośnikach danych. Maksymalna ilość danych (dokumentów), którą użytkownik może zapisać w ramach konta to nie więcej niż 1GB danych. Aby zwolnić miejsce na dane użytkownik powinien usunąć dokumenty z konta i/lub przenieść je na zewnętrzne nośniki danych.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi paczkę znaczników, które można wstawić do dokumentów w celu uproszczenia procesu wskazywania miejsc podpisów na dokumencie. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie znaczników np. zmiana kolorów, wstawianie własnego loga i wykonywanie innych podobnych czynności.

VI.  Zamówienia

 1. Informacje dotyczące Produktów i Usług, zawarte na stronie Serwisu Internetowego nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Produktu lub Usługi zgodnie z wariantami dostępnymi w Serwisie oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 3. Po wypełnieniu formularza zamówienia Użytkownik wybiera preferowaną metodę płatności, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie Zamówienia za pomocą dedykowanego do tego celu przycisku.
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi na warunkach określonych Regulaminem.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 zawierana jest na okres jednego miesiąca liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji Usługi.

 

VII. Warunki i metody płatności

 1. Zakupione Usługi udostępniane są w modelu przedpłaconym. Klient płaci za Usługi zgodnie z wybranym rodzajem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Dostępne metody płatności za Zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane Użytkownikom na etapie składania Zamówienia.
 3. Jeśli Użytkownik jako metodę płatności wybrał płatność kartą płatniczą wyraża on zgodę na opłacanie subskrypcji na zasadzie automatycznie odnawialnej płatności zgodnie z wybraną Usługą. Kwota opłaty stałej jest oparta na aktualnym cenniku, dostępnym na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na obciążenia cykliczne jego karty płatniczej. W przypadku płatności kartą płatniczą Klient, za odrębną płatnością (określoną w Koncie) mogą zostać udostępniane dodatkowe funkcjonalności Serwisu (np. dodatkowa przestrzeń dyskowa). O ile inaczej nie zaznaczono przy Zamówieniu lub nie wynika z charakteru dodatkowej funkcjonalności, płatność za dodatkową funkcjonalność jest automatycznie odnawialna wraz z główną opłatą za subskrypcję Serwisu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. W związku z ust. 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Dokumenty, w tym za ich treść, wprowadzone przez Użytkownika w ramach korzystania z SignSafe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań z wykorzystaniem systemów Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w systemach Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane:
  1. działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia;
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym dostawcy usługi hostingu dla SignSafe, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3. problemami technicznymi występującymi po stronie Użytkownika lub użytkownika, w tym wynikającymi z usterek telefonów, tabletów i innych urządzeń na których użytkownicy dokonują podpisów; oprogramowania firm trzecich, które może blokować lub zmniejszać funkcjonalność SignSafe; braku lub słabej jakości połączenia z siecią Internet.
 7. Usługodawca nie jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osób składających podpisy z wykorzystaniem SignSafe. Tym samym nie odpowiada on za złożenie podpisu przez osobę nieuprawnioną. Usługodawca nie zobowiązuje się do angażowania się w działania związane z ustalaniem tożsamości osób, które złożyły podpis z wykorzystaniem SignSafe.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Użytkownika tytułem Usługi, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

IX. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego/okresu rozliczeniowego. Klient dokonuje rezygnacji poprzez kliknięcie dedykowanego przycisku dostępnego w panelu Konta Użytkownika.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi za zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń wyznaczając stosowny termin nie krótszy niż 3 dni.
 4. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
  1. Użytkownik opóźnia się z płatnościami na rzecz Usługodawcy przez co najmniej 14 dni;
  2. Użytkownik nie wykupił usługi hostingowej na kolejny dwunastomiesięczny okres;
  3. Użytkownik korzysta z Usługi w sposób stanowiący popełnienie przestępstwa;
  4. Użytkownik korzystając z Usługi próbuje uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów Usługodawcy, w tym do treści i dokumentów nieprzeznaczonych dla Użytkownika.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu składane jest na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem: a) danych adresowych i adresu e-mail Użytkownika wskazanych w trakcie składania zamówienia lub po ich aktualizacji w Panelu administracyjnym; b) danych adresowych i adresu e-mail Usługodawcy wskazanych na stronie Serwisu.
 6. Użytkownik w okresie wypowiedzenia zobowiązany jest do regulowania płatności za Usługę oraz opłat dodatkowych.

 

X.    Reklamacja usług

 1. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Klient może zgłaszać na adres e-mail: info@signsafe.app.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Odpowiedzialność za zgodność treści i usług cyfrowych z umową

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zawierającemu umowę dostarczenie usługi cyfrowej zgodnej z umową.
 2. Postanowienia pkt. IX Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W stosunku do pozostałych Klientów postanowień tych nie stosuje się.
 3. Zgodność Usługi cyfrowej ocenia się w myśl kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili a także dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 5. Brak zgodności usługi cyfrowej Klient może zgłosić na adres e-mail: info@signsafe.app.
 6. Usługodawca rozpoznaje zgłoszenie i informuje o sposobie jego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni przesyłając Klientowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.
 7. Jeżeli Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, to Konsument może zażądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową.
 8. Usługodawca doprowadza usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 9. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów
 10. Jeżeli usługa cyfrowa nie są zgodne z Umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia do zgodności z Umową Usługi Cyfrowej lub nie doprowadził do zgodności w terminie wskazanym w Regulaminie,
  2. brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. IX ppk. 7 Regulaminu,
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli umowa stanowi, że usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
 12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności usługi cyfrowej z Umową jest istotny.

 

XII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,
  4. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to konieczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tegoż, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument realizujący swoje prawo do odstąpienia od Umowy, przy zawieraniu Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

XIII. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych oraz w systemach Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych oraz systemów Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika nabycia praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych.
 4. Dostęp do systemów Usługodawcy po wykupieniu przez Użytkownika Usługi jest udzielany na zasadzie licencji terminowej i niewyłącznej, bez prawa do przenoszenia licencji i do udzielania sublicencji.
 5. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Serwisu treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XV. Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy najbliższym terminie wypowiedzenia.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
pl_PLPolish